บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

บทบาท/หน้าที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

1.  เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมคนพิการ
2.  เป็นหน่วยจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่ คนพิการและสถานศึกษา
3.  เป็นหน่วยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
4.  เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
5.  เป็นหน่วยประสานงานและเครือข่ายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
6.  เป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
7.  เป็นหน่วยจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

 

หน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

1.  วางแผน กำหนดนโยบาย แผนงานการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2.  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
3.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภท
4.  พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
5.  จัดระบบส่งต่อคนพิการประสานงานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบ
6.  นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
7.  ประสานงานด้านการศึกษาสำหรับคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.  จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการ
9.  จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการทั้งในและนอกสถานที่
10. ส่งเสริม ประสานงานและร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่คนพิการ
11. จัดการศึกษาแก่คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลโดยจัดให้มีศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา
12. จัดทำรายงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในเขตพื้นที่บริการ
13. จัดตั้งสหวิทยาเขต เพื่อคนพิการสำหรับสถานศึกษาเพื่อคนพิการในเขตบริการ
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Last modified on 11/01/2017

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 13 guests and no members online