ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ นราธิวาส

 

          กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีปีพ.ศ.2542ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ศธ0205/4993ลงวันที่12พฤษภาคม2542 และได้ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  โดยกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบของการบริหาร จัดการศึกษา  ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สาระสำคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริหาร การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการคือให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษาบำบัดฟื้นฟู และดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชนโดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้คือให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษาใน35จังหวัดทำหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดและให้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาหรือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดในอีก39จังหวัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่31กรกฎาคม2543” 

 

          เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือค้นหาคัดแยกจำแนกผู้พิการฟื้นฟูส่งต่อเรียนร่วมโดยเน้นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน   โดยปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่เลขที่28/1ถนนประชาสงเคราะห์อ.เมืองจ.นราธิวาส(อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนราธิวาสเดิม)โดยมีอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้กว้าง6เมตรยาว120เมตร2ชั้นมีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในตัวอาคารจำนวน1หลังและได้รับบริจาคเงินจำนวน780,000บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)สร้างเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ขนาดกว้าง6เมตรยาว20เมตรมีทางลาดและห้องน้ำ/ห้องส้วมสำหรับผู้พิการอยู่ในตัวอาคารและมี อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้กว้าง6เมตร
ยาว120เมตร2ชั้นมีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในตัวอาคารจำนวน1หลัง

 

          โดยได้รับบริจาคเงินจากนายสมชายปัญญ์เอกวงศ์  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเป็นอาคารฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้พิการในจังหวัดนราธิวาส  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน3ไร่1งาน94ตารางวา

 

          อาคารคอนกรีตชั้นเดียวขนาดกว้าง4เมตรยาว20เมตร มีทางลาดและห้องน้ำ/ห้องส้วมสำหรับผู้พิการอยู่ในตัวอาคารซึ่งในปีงบประมาณ2546  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ  แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/งานสนับสนุนพัฒนาการศึกษาพิเศษ  รหัส0106วงเงินจัดสรร100,000บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ไว้บริการผู้พิการในจังหวัดนราธิวาสในปีงบประมาณ2547สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ  วงเงินจัดสรร800,000บาท (แปดแสนบาทถ้วน)เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ไว้บริการผู้พิการในจังหวัดนราธิวาสและปีงบประมาณ2548ได้อนุมัติและ จัดสรรงบประมาณ 250,000บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์การศึกษาพิเศษฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ต.ค.48  โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์ฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ต.ค.48

 

          ในปีงบประมาณ2550สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบประหยัดอาคารพยาบาลห้องน้ำห้องส้วมและเสาธงวงเงินจัดสรร 3,176,000 บาทและสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลได้  ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณ220,000บาทในการก่อสร้างกำแพงรั้วเพิ่มเติมให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อบริการทางด้านการศึกษาในระยะแรกเริ่มให้กับผู้พิการในจังหวัดนราธิวาส

 

map

 

Last modified on 13/10/2018

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 8 guests and no members online