ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประพนธ บญคง

นายประพันธ์ บุญคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ 
                ๑.๑ ช่วยผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
                ๑.๒ วางแผน/กำกับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญกำลังใจ 
                ๑.๓ วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑.๔ ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
                ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
๓. งานอาคารสถานที่ 
๔. งานรักษาความปลอดภัย 
๕. งานยานพาหนะ 
๖.  งานโภชนาการ 
๗. งานพยาบาลและอนามัย 
๘. งานระดมทุนและทรัพยากร 
๙. งานธุรการและสารบรรณ 
๑๐. งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์
๑๑. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
๑๒. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
๑๓. งานนมโรงเรียน 
๑๔. งานสหกรณ์โรงเรียน 

๑๕. งานประชาสัมพันธ์
๑๖. งานโสตทัศนูปกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

โครงสรางฝายบรหารทวไป

 

 

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 34 guests and no members online