ฝ่ายบริหารงานบุคคล

๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่

                ๑.๑ ช่วยผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
                ๑.๒ วางแผน / กำกับ / ดูแล / นิเทศ /ติดตาม และแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล ในด้านทรัพยากร และขวัญกำลังใจ 
                ๑.๓ วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑.๔ ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
                ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
๓.  งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
๔. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร
๖.  งานวินัยและการรักษาวินัย
๗. งานพิจารณาความดีความชอบ
๘.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๙.  งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
๑๑. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

โครงสรางฝายบรหารบคคล

 

 

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 13 guests and no members online