ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

๑. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
๒. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)และเตรียมความพร้อม
๓. งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๔. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนาน
๕. งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 
๖. งานทะเบียนนักเรียน
๗. งานบริหาร/ติดตามศูนย์เครือข่ายอำเภอ 
๘. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. งานวัดผลและประเมินผล
๑๐. งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๒. งานนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผล
๑๓. งานบริการสิ่งอำนวยความสะดก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(ระบบคูปองการศึกษา)

 

ฝายบรหารงานวชาการ

 

 

Last modified on 16/01/2017

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 13 guests and no members online