หน่วยบริการ ยี่งอ

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอยี่งอ

หมู่ที่ 4 บ้านบูเกะปาลัส ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

 ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  ในนามศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเครือข่ายอำเภอยี่งอ ได้ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) ตั้งอยู่บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

        อาคารดังกล่าวได้สร้างในที่ดินราษฎรบ้านบูเกะปาลัส ได้บริจาค(ที่วาก๊าฟ) เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งทางอำเภอยี่งอได้สืบสภาพเพื่อหาเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบ แต่ไม่ปรากฏเจ้าภาพหลัก ดั้งนั้น อำเภอยี่งอจึงอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ที่ระบุว่าหน้าที่ของกรมการอำเภอ นอกจากที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้ ยังต้องทำตามความซึ่งกำหนดกฎหมายอย่างอื่นๆอันกำหนดไว้ว่า เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอ แม้พระราชกำหนดกฎหมาใดมิอาจระบุไว้ในพระราชกำหนดกฎหมายนั้นๆ ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใด ก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอ ที่จะรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น และอำเภอได้พิจารณาแล้ว ในกรณีดังกล่าวไม่มีเจ้าภาพหลัก จึงใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยพิจารณาจากเจตนารมณ์หลักของราษฎร ที่บริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ และวัตถุประสงค์ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ ใช้อาคารเพื่อเป็นที่ฟื้นฟูเด็กพิการในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อำเภอยี่งอจึงอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูความพร้อม และช่วยเหลือระยะเริ่มให้กับเด็กพิการในพื้นที่อำเภอยี่งอ

สถานที่ตั้ง    

        อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) ตั้งอยู่บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ - ๕๑๓๕๑๕     โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๓๕๑๕   

        เนื้อที่  ประมาณ  ๐.๕   ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการยี่งอ  มีบุคลากรทั้งสิ้น ๔ คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ  ๑  คน พนักงานราชการ  -  คน  อัตราจ้าง  -  คน พี่เลี้ยง  ๓ คน และคนงาน   -  คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ      ครูชำนาญการ ๐๖๒-๑๙๕๔๘๑
นางนายือเราะ แซลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๒-๒๖๘๔๘๓๓
น.ส.รูสีลา บือราเฮง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๐-๗๐๖๗๑๕๘
นางผาถูนา ดาหามิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๖-๒๘๒๗๖๘๔

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ ๑๐ ๒๒  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ -  
บุคคลออทิสติก -  
บุคคลพิการซ้อน ๑๓  
รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๒๖ ๕๖  

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

      อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ  การเดินทางสะดวกรวดเร็ว

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

yehor1

S 136945666

S 136945667

 

ภาพกิจกรรมสัมพันธ์

 

ภาพการให้บริการที่บ้าน

 

ภาพการจัดการเรียนการสอน

 

ภาพโครงการปรับบ้าน

 

Last modified on 27/08/2018

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 29 guests and no members online