หน่วยบริการ บาเจาะ (บาเระใต้)

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอบาเจาะ (บาเร๊ะใต้)

โรงเรียนบ้านบือเระ หมู่ที่ 7  ตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96170

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

            ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอบาเจาะ (บาเระใต้) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  เปิดศูนย์ฯเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยนายไพโรจน์  ศรีนิล  เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยข้าราชการและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอบาเจาะ (บาเระใต้) ได้ทำการประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งโดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านบือเระ  ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่  อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นที่พื้นฟูเด็กพิการอำเภอบาเจาะ (บาเระใต้)  มีเด็กในพื้นที่ที่มารับบริการ ๓ตำบลได้แก่  ตำบลบาเจาะ   ตำบลลุโบะสาวอ  และตำบลบาเระใต้  ปัจจุบันมีเด็กที่มารับบริการทั้งไป-กลับ  และรับบริการที่บ้าน  จำนวน  ๓๒ คน  เพื่อให้ได้รับการที่บริการทั่วถึง

            ปัจจุบันได้มีการย้ายอาคารจากอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนอาคารเก่าและได้มีการปรับปรุงห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน  โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูโรงเรียนบ้านบือเระอย่างดีเยี่ยม  นอกจากการให้บริการที่หน่วยบริการแล้วคณะครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบ ได้ให้การออกพื้นที่ให้บริการเด็กพิการที่บ้านที่รุนแรงในเขตตำบลที่รับผิดชอบทั้ง 3 ตำบล  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปกครอง  ทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในตำบลและในอำเภอบาเจาะ  ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้เด็กพิการในอำเภอบาเจาะ (บาเระใต้) ได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

      

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการบาเจาะ (บาเระใต้)  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านบือเระ หมู่๗ ตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์๐๗๓-๕๑๓๕๑๕  โทรสาร ๐๗๓-๕๑๓๕๑๕  เนื้อที่ประมาณ  …-….   ไร่ เขตพื้นที่บริการอำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส

แผนที่

map

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการบาเจาะ (บาเระใต้)  มีบุคลากรทั้งสิ้น ๔ คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ ๑ คน พนักงานราชการ ...-.... คน  อัตราจ้าง ..-..... คน พี่เลี้ยง ๓ คน และคนงาน ..-.....คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางภาณิชา  ศรีกิจตยนนท์ ครู คศ.๒ ๐๘๙-๕๕๗๕๖๙๑
นางสาวฟาตีมะห์  การี ครูพี่เลี้ยง ๐๙๕-๒๙๗๗๑๕๙
นางสาวปาตีฮะห์นาแว ครูพี่เลี้ยง ๐๙๘-๐๘๕๓๖๐๖
นางสาวนูรไอนี  ตาเห ครูพี่เลี้ยง ๐๘๗-๙๖๙๓๕๕๔

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก - - -  
บุคคลพิการซ้อน ๑๑  
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๑๕ ๓๒  

 

ข้อมูล ณ วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

      เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

baraetai

 

กิจกรรมการเรียนการสอน


การเยี่ยมบ้าน

 

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

 

โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนพิการ

 

โครงการศิลปะบำบัดสำหรับนักเรียนพิการ

 

โครงการงานพื้นฐานอาชีพ

 

โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีสำหรับนักเรียนพิการ

 

การประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน

 

การนิเทศ

 

 

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 39 guests and no members online