หน่วยบริการ บาเจาะ (บาเระเหนือ)

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอบาเจาะ (บาเร๊ะเหนือ)

หมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการบาเจาะ(บาเระเหนือ)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ฯเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔              โดยมี  นายไพโรจน์  ศรีนิล เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอบาเจาะ(บาเระเหนือ) ได้ทำการประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือและผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อาคารของศูนย์เด็กเล็กหลังเก่า เป็นที่ศูนย์ฯหน่วยบริการบาเจาะ(บาเระเหนือ) มีเด็กในพื้นที่ที่มารับบริการ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลบาเระเหนือ ตำบลกาเยาะมาตี และตำบลปะลุกาสาเมาะ ปัจจุบันมีเด็กที่มารับบริการทั้งไป-กลับ และรับบริการที่บ้านจำนวน ๓๔ คน เพื่อให้ได้รับการบริการที่ทั่วถึง

        ปัจจุบันได้มีการย้ายอาคารจากอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือหลังเก่า และได้มีการปรับปรุงอาคารที่พร้อมใช้งาน ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ ๑๖เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากการให้บริการที่ศูนย์ฯหน่วยบริการแล้ว คณะครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบได้ให้การออกพื้นที่ให้บริการเด็กพิการที่บ้านที่รุนแรงในเขตตำบลที่รับผิดชอบทั้ง ๓ ตำบล พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปกครอง ทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งในตำบลและในอำเภอบาเจาะ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เด็กพิการในอำเภอบาเจาะ(บาเระเหนือ) ได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการบาเจาะ(บาเระเหนือ)ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบล บาเระเหนือ   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาสสังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 080-6494874 โทรสาร 073-513515  เนื้อที่ประมาณ   -  ไร่ เขตพื้นที่บริการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการบาเจาะ (บาเระเหนือ) มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๔ คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ - คน          พนักงานราชการ ๑ คน  อัตราจ้าง - คน พี่เลี้ยง ๓ คน และคนงาน  - คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
  นายสุดีน  นุ้ยสมัน พนักงานราชการ ๐๘๖-๔๘๘๕๘๗๙
นางสาวโรสวาตี  เซ็ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๐-๖๔๙๔๘๗๔
นางสาวมัยนะห์  มานิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๙๓-๖๘๖๙๖๐๔
นางสาวซาวซัน  นิบู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๕-๗๙๘๐๙๑๔

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๔  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก -  
บุคคลพิการซ้อน  
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๑๖ ๓๔  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

      ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ติดกับถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม(ทล.สาย42 นราธิวาส – ปัตตานี) การคมนาคมขนส่งสะดวก และอยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

baraenue1

 

 

ภาพกิจมอบสื่อการเรียนให้กับเด็กพิการในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน

 

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการ

 

ทหารจากฐานปฎิบัติการบ้านอีโยะ เยี่ยมบ้าน เด็กชายอัลฟรุกรณ์ หามะมาบริจากตุ๊กตาและขนมพร้อมกับนายอำเภอบาเจาะ

 

นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษผู้อำนวยการและคณะกรรมการมาเยี่ยม 
ประจำจังหวัดนราธิวาสมาเยี่ยมบุคลากรศูนย์และนักเรียนบุคลากรศูนย์และนักเรียน

 

ทหารจากกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๒ กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝึกนั่งสมาธิ (วัดเชิงเขา) มาเลี้ยงไอศกรีม ขนม บริจาคตุ๊กตาและตู้ยา

 

กิจกรรมการเรียนการสอน มัดเล็กร้อยลูกปัด ผู้ปกครองของเด็กชายฟาอิส สาและดิง บริจาคขนมและนม

 

กิจกรรมวันเด็ก ณ อำเภอบาเจาะ  ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

 

กิจกรรมการเรียนการสอน มัดใหญ่เดินข้ามสิ่งขีดขวาง  กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการรับรู้ และการแสดงออกทางภาษา

 

 

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 10 guests and no members online