หน่วยบริการ เจาะไอร้อง

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอเจาะไอร้อง

บ้านพักครูภายในโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  หมู่ที่ 1  ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง   จังหวัดนราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96130

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส  หน่วยบริการเจาะไอร้อง ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  หมู่ที่ ๑ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ จากนายวสันต์ สาและอาแร  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง โดยอาคารเป็นบ้านพักครู ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  โดยหน่วยบริการฯได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องเป็นอย่างดี ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้น หน่วยบริการเจาะไอร้อง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่  เช่น นายมาฮาหมัดยู-ฮารี  ลาเต๊ะนือริง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจวบ นายอดินันท์ บินมุมิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑เป็นต้น 

หน่วยบริการเจาะไอร้อง มีหัวหน้าหน่วยบริการ ๑ คน และครูพี่เลี้ยง  ๓ คน โดยให้บริการนักเรียนพิการประเภทไป-กลับ ในวันจันทร์  -  วันพฤหัสบดี  และให้บริการนักเรียนพิการประเภทบริการที่บ้าน ในวันศุกร์

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการเจาะไอร้อง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง บ้านพักครู ภายในโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  หมู่ที่ 1 ตำบล จวบ อำเภอ เจาะไอร้อง  จังหวัด นราธิวาส  สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เบอร์โทรศัพท์  073-513515        โทรสาร -เนื้อที่  ประมาณ   1   ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส

แผนที่

map1

หน่วยบริการเจาะไอร้อง มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ - คน พนักงานราชการ 1 คน  อัตราจ้าง   -  คน พี่เลี้ยง 3 คน และคนงาน -คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวรสมัยนี  อีแมดอสะ หัวหน้าหน่วยบิการเจาะไอร้อง ๐๖๒-๖๙๗๐๔๙๕
นางสาวนูรีดา  วานอ รองหัวหน้าหน่วยบิการเจาะไอร้อง ๐๘๙-๕๙๙๕๐๐๑
นางสาวยูไฮนี  หะยีเจ๊ะอาแซ พี่เลี้ยง ๐๘๔-๙๔๑๘๖๒๓
นางสาวเจ๊ะกายะห์  สะนิ พี่เลี้ยง ๐๙๑-๘๔๖๒๕๒๔

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๑ ๑๖  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑๑ ๑๗  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ -      - -  
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน  
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๒๕ ๔๙  

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

     เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการทางการศึกษา

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559

โครงสร้างการดำเนินงาน

 jokairong

 

กิจกรรมหน้าเสาธงและกายบริหาร

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะตามแผน IEP

 

การรับประทานอาหารกลางวัน

 

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

 

การมาเยี่ยมของหน่วยงานต่างๆ

 

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

 

jo-irong

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 2 guests and no members online