หน่วยบริการ แว้ง

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอแว้ง

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอแว้ง หมู่ 1 ตำบลแว้ง  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96160

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการอำเภอแว้ง ได้เริ่มให้บริการ เมื่อวันที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๕4 โดยการเริ่มหาข้อมูลเด็กพิการและลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสำรวจเด็กพิการ และได้มีการประชุมผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อชี้แจงการจัดตั้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านบึงจือแร จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ทำการ

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการอำเภอแว้ง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านบึงจือแร หมู่ที่  1 ตำบล แม่ดง   อำเภอ แว้ง  จังหวัด นราธิวาส สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ    เบอร์โทรศัพท์ 073-513515     โทรสาร 073-513515   เนื้อที่  ประมาณ  1 ห้อง   เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการ อำเภอแว้ง มีบุคลากรทั้งสิ้น  4 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ .....-...... คน พนักงานราชการ 1 คน  อัตราจ้าง ...-.... คน พี่เลี้ยง 3 คน และคนงาน ....-...คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวฟาตีฮะห์ บินแวมะยิ พนักงานราชการ ๐๘๙-๐๑๕๓๕๒๐
นางเซาเดาะห์ ยาโก๊ะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๗-๔๗๔๙๑๕๔
นางปาริษา บินดอเลาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๘-๗๖๖๖๒๔๕
นางสาวยามีละห์ มะรีเป็น พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๙๗-๑๒๗๕๐๒๘

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ - - -  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก -  
บุคคลพิการซ้อน ๑๑ ๑๘  
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๑๑ ๓๕  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

       เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้  อบต แม่ดง ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานบริการงานพัฒนาท้องถิ่น

 ระยะเวลาดำเนินการ        

    ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

 

โครงสร้างการดำเนินงาน

wang 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการอำเภอแว้ง

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามพัฒนาการนักเรียน

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการอำเภอแว้ง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก

 

หน่วยงานและบุคคลภายนอกบริจาคสิ่งของแก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการอำเภอแว้ง

 

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 3 guests and no members online