หน่วยบริการ สุไหงโก-ลก

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อาคารคลังพัสดุเก่า ชั้น 2 (คลินิกเด็กพิเศษ) เลขที่ ๑ ถนน ทรายทอง 5  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        หน่วยบริการสุไหงโก-ลก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  โดย   นายไพโรจน์  ศรีนิล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ สุไหงโก-ลก โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

        ปัจจุบันหน่วยบริการสุไหงโก-ลก ให้บริการนักเรียนพิการทั้งไป-กลับ  และรับบริการที่บ้าน  จำนวน  50 คน  เพื่อให้ได้รับการที่บริการอย่างทั่วถึง

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการ สุไหงโก-ลก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 2 โรงพยาบาล สุไหงโก-ลก หมู่ที่ .......-........ ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 073-615161-5 โทรสาร 073-611560 เนื้อที่ประมาณ  1 ห้องเรียน  เขตพื้นที่บริการอำเภอ สุไหงโก-ลกจังหวัด นราธิวาส

แผนที่

map2

ข้อมูลบุคลากร  หน่วยบริการ สุไหงโก-ลก มีบุคลากรทั้งสิ้น ๕ คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ .....-...... คน พนักงานราชการ ...1.... คน  อัตราจ้าง ....-... คน พี่เลี้ยง 3  คน และคนงาน ...-....คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นางสาวโนรีดา  อาแวกือจิ          ครูผู้ช่วย ๐๘๐-๕๔๕๓๘๔๘
2 นายฮัมรี  อาแวดาโอ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว ๐๘๒-๗๒๙๓๔๒๗
3 นางสาวเกศริน  เจะและ ลูกจ้างชั่วคราว ๐๙๒-๙๓๗๓๗๙๗
4 นางสาวรสวาตี   บินอาแว ลูกจ้างชั่วคราว ๐๘๔-๙๖๙๓๘๔๑
5 นางรอปิอะ  เจ๊ะมูดอ ลูกจ้างชั่วคราว ๐๘๙-๗๓๙๙๕๖๕

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ ๑๙  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก ๑๒  
บุคคลพิการซ้อน ๑๔  
รวมทั้งสิ้น ๒๓ ๒๗ ๕๐  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31  เดือนธันวาคม พ.ศ 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

     เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

golok

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริการ สุไหงโก-ลก

การเยี่ยมบ้าน

 

การจัดการเรียนการสอน

 

โครงการปรับบ้าน

 

การประสานสัมพันธ์

 

รูปการรับบริจาค

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 44 guests and no members online