หน่วยบริการ ตากใบ

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอตากใบ

ในโรงพยาบาล ตากใบ 114/63 หมู่ 3 ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ นราธิวาส 96110   

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)       

         ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการตากใบ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลตากใบ เลขที่ ๑๑๔/๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล เจ๊ะเห  อำเภอ  ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยนายไพโรจน์  ศรีนิล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอตากใบ ได้ทำการประสานงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดหาที่ตั้ง โดย นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ใต้อาคารหอพักพยาบาลเป็นที่ฟื้นฟูเด็กพิการเพื่อให้เด็กพิการอำเภอตากใบ ได้รับบริการทั่วถึง

                   ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้พร้อมใช้งานโดยได้รับการสนับสนุน  จากนายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อย่างดีเยี่ยม นอกจากการให้บริการที่ศูนย์แล้ว คณะพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบได้ให้การออกพื้นที่ให้บริการที่บ้านเด็กพิการในอำเภอตากใบ  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปกครอง                                          อีกทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการตากใบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในอำเภอตากใบ ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เด็กพิการในอำเภอตากใบได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ          

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการ……ตากใบ….ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส.. ที่ตั้ง  โรงพยาบาลตากใบ เลขที่ ๑๑๔ / ๖๓ หมู่ที่  ๓  ตำบล เจ๊ะเห  อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ    เบอร์โทรศัพท์ …๐๗๒-๕๘๑๒๐๐……. เนื้อที่  ประมาณ  …๑….   ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ ตากใบ   จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง ในโรงพยาบาล ตากใบ ที่อยู่: 114/63 หมู่ 3 ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ นราธิวาส 96110   โทรศัพท์: 073 581 200

แผนที่

map3 1

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการ................ตากใบ.............มีบุคลากรทั้งสิ้น .....๔......คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ ......-..... คน พนักงานราชการ ...๑.... คน  อัตราจ้าง ...-.... คน พี่เลี้ยง ...๓... คน และคนงาน .......คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวนาฏยา  สุดรักษ์ พนักงานราชการ ๐๙๘-๐๑๗๑๑๙๗
นางสาวนิอาตี    ลือมิง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 08๒-๗๓๐๕๔๔๓
นางสาวแวมัสมีรา แวอูมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๒-๘๓๔๕๔๒๕
นางสาวกูไรปะ  ต่วนกูจิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 0๙๘-๐๖๕๑๗๒๐

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ ๒๑  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน ๑๒  
รวมทั้งสิ้น ๒๖ ๒๑ ๔๗  

 

ข้อมูล ณ วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

   เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสาขาอำเภอตากใบ และมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอตากใบ  และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์

        โรงพยาบาลตากใบ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 34 นาที  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 4 นาที 

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

takbai

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริการอำเภอตากใบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก

 

การประสานสัมพันธ์

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 10 guests and no members online