หน่วยบริการ สุคิริน

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสุคิริน

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสุคิริน หมู่ 4 ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96190

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสุคิริน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดย   นายไพโรจน์  ศรีนิล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอสุคิริน ได้ทำการประสานงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดหาที่ตั้ง โดยมีนายอำเภอสุคิรินได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อาคารสำนักงานบริหารราชการตำบลสุคิรินเป็นที่ฟื้นฟูเด็กพิการเพื่อให้เด็กพิการอำเภอสุคิรินได้รับบริการทั่วถึง

        ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้พร้อมใช้งานโดยได้รับการสนับสนุน  จากนายอำเภอ           วรเชษฐ์  พรมโอภาส  นายอำเภอสุคิรินอย่างดีเยี่ยม นอกจากการให้บริการที่ศูนย์แล้ว คณะครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบได้ให้การออกพื้นที่ให้บริการที่บ้านเด็กพิการในอำเภอสุคิริน  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปกครองอีกทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในอำเภอสุคิริน ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เด็กพิการในอำเภอสุคิริน ได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการสุคิริน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบล สุคิริน   อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ    เบอร์โทรศัพท์ ……..-……..โทรสาร…………………-….………..….......…. เนื้อที่  ประมาณ  ๑  ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ สุคิริน  จังหวัด นราธิวาส

แผนที่

map4

หน่วยบริการ...สุคิริน....มีบุคลากรทั้งสิ้น .....๕......คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ ......๑..... คน พนักงานราชการ ...-.... คน  อัตราจ้าง ...-.... คน พี่เลี้ยง ...๔... คน และคนงาน .......คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวกัญญาณี  สนใจ หัวหน้าศูนย์ ๐๘๖-๑๘๘๙๙๘๔
นางสาวรอฮายู  ดรือแม รองหัวหน้าศูนย์ ๐๘๔-๓๙๗๒๑๑๗
นางดรุณี  ดาโอ๊ะ พี่เลี้ยง ๐๙๖-๑๐๖๖๒๔๑
นางสาวกัญญา  อูเซ็ง พี่เลี้ยง ๐๘๑-๖๐๙๗๒๖๘
นางสาวรุสนี  ยูนุห์ พี่เลี้ยง ๐๘๖-๙๖๓๐๖๖๓

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - -    
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - -    
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน ๑๑ ๑๘  
รวมทั้งสิ้น ๒๗ ๑๘ ๔๕  

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

      เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้อำเภอ ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานบริการงานทะเบียนสำนักงานที่ว่าการอำเภอสุคิริน

 ระยะเวลาดำเนินการ        

    ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

 

โครงสร้างการดำเนินงาน

sukirin 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริการอำเภอสุคิริน

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

การนิเทศ

 

โครงการ

 

การเยี่ยมบ้าน

 

การมอบสื่อปรับบ้าน

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 5 guests and no members online