หน่วยบริการ ระแงะ

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอระแงะ

บ้านบละแต หมู่ 4 ต.บาโงสะโต  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

       หน่วยบริการระแงะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส96130 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาโงสะโต และกำนันตำบลบาโงสะโต

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการระแงะ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง บ้านบละแต หมู่ที่ 4ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส   96130  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 091-0487159  โทรสาร 073-513515 เนื้อที่  ประมาณ   -   ไร่  เขตพื้นที่บริการ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลบุคลากร

       หน่วยบริการระแงะ มีบุคลากรทั้งสิ้น  5 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ  -  คน พนักงานราชการ 1 คน  อัตราจ้าง -  คน   พี่เลี้ยง  3  คน  และคนงาน  - คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวฮายาตี ดอเลาะ พนักงานราชการ ๐๙๑-๐๔๘๗๑๕๙
นางสาวมีเน๊าะ บือราเฮง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๗-๒๙๗๗๗๓๙
นางสาวมิสบะห์ หะยีซะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๗-๒๘๘๒๗๒๕
นางสาวสุไวบะห์ อีแต พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๗-๒๙๒๔๓๖๕

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๒๐ ๒๙  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -  
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน ๑๐ ๑๗  
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๓๖ ๖๐  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

      เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในมัสยิด 

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2554  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

rangea

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริการอำเภอระแงะ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 14 guests and no members online