หน่วยบริการ รือเสาะ

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอรือเสาะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ หมู่ที่ 2 ถนนอุปการวิทยา 3  ตำบลรือเสาะออก   อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  96150

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

        หน่วยบริการรือเสาะ ตั้งอยู่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 96150 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับการสนับสนุน  อาคารที่ตั้งในปัจจุบันจากสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ

สถานที่ตั้ง   

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการรือเสาะ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ - ๕๑๓๕๑๕  โทรสาร ๐๗๓ – ๕๑๓๕๑๕  เนื้อที่ 1 ห้องเรียน เขตพื้นที่บริการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยบริการรือเสาะ 

        มีบุคลากรทั้งสิ้น ....4.......คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ .....-...... คน     พนักงานราชการ ...1.... คน  อัตราจ้าง ....-... คน พี่เลี้ยง ....3.. คน และคนงาน ..-.....คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวพารีด๊ะ บินแวมะยิ พนักงานราชการ ๐๘๗-๔๗๖๕๓๗๓
น.ส.คอรีเย๊าะแวกาจิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๙๓-๖๗๕๓๙๓๕
น.ส.ใยนูน   วาจิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๘๔-๙๖๙๗๘๕๘
น.ส.ฮาลีเมาะ  กามา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๙๓-๖๐๒๓๘๒๘

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๗  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ -  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ -  
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน  
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๑๗ ๓๖  

 

ข้อมูล ณ วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส  สาขาอำเภอรือเสาะ  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ สถานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ หมู่ที่ 2 ถนนอุปการวิทยา 3  ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส การเดินทางมารับบริการของนักเรียนผู้ปกครองเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวมารับส่งนักเรียน เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก

 ระยะเวลาดำเนินการ        

    ปี พ.ศ. 2555  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

 

โครงสร้างการดำเนินงาน

ruesong 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริการอำเภอรือเสาะ

กิจกรรมสานสัมพันธ์

 

ภาพการให้บริการที่บ้าน

 

ภาพการจัดการเรียนการสอน

 

ภาพโครงการปรับบ้าน

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 13 guests and no members online