ขอเชิญร่วมบริจาค/สมทบทุนช่วยเหลือคนพิการ

ขอเชญบรจาคสมทบทน

หน่วยบริการ จะแนะ

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอจะแนะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ตำบลจะแนะ หมู่ 3 ต.จะแนะ ต.จะแนะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96220

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

 ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

         ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการอำเภอจะแนะ  เริ่มหาข้อมูลเด็กพิการและลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสำรวจเด็กพิการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ  ได้ประชุมและลงมติที่ตั้งศูนย์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะนังกาแยง ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส                

สถานที่ตั้ง  

          หน่วยบริการ……อำเภอจะแนะ….ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส.. ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า บ้านมะนังกาแยง  หมู่ที่ ๓  ตำบล จะแนะ   อำเภอ จะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ    เบอร์โทรศัพท์ …-…….. โทรสาร…………………-….………..….......…. เนื้อที่  ประมาณ  …….   ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส

แผนที่

map5

ข้อมูลบุคลากร

           หน่วยบริการ................จะแนะ.............มีบุคลากรทั้งสิ้น .....2......คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ ......-..... คน พนักงานราชการ ...๑.... คน  อัตราจ้าง ...-.... คน พี่เลี้ยง ...1... คน และคนงาน ...-....คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวมัษนาณี มานะ หัวหน้าศูนย์ ๐๙๑-๔๖๑-๙๕๐๓
นางสาวยูไรดา ดือเร๊ะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๐๙๕-๕๘๕-๙๑๙๒

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๗  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - -    
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - -    
บุคคลออทิสติก ๑๑  
บุคคลพิการซ้อน  
รวมทั้งสิ้น ๒๙ ๒๐ ๔๙  

                                                               

                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

   เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสาขาอำเภอจะแนะ และมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอจะแนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ  

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      16 ธันวาคม 2558 – กันยายน 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

janae

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยบริการอำเภอจะแนะ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

 

การประสานงานกับหน่วยงานอื่น

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 38 guests and no members online