หน่วยบริการ สุไหงปาดี

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสุไหงปาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู (หลังเก่า)  หมู่ที่ ๓ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

ความเป็นมา (ของหน่วยบริการ)

       ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการพบมีเด็กพิการจำนวน 39 ราย เพื่อการบริการอย่างทั่วถึงจึงได้จั้ดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการสุไหงปาดีศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากนายไพโรจน์  จริตงาม (นายอำเภอสุไหงปาดี)  และนายอับดุลการิม  สาอะ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู)โดยใช้อาคารหลังเก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู และได้มีการเปิดการเรียนการสอน วันที่  1๖ พฤษภาคม  2559 

สถานที่ตั้ง  

        หน่วยบริการ……สุไหงปาดี…….ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ……ประจำจังหวัดนราธิวาส…..              ที่ตั้ง  หมู่ที่ ……3…....ตำบล…ปะลุรู…… อำเภอ………สุไหงปาดี...…… จังหวัด…นราธิวาส……………… สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ   เบอร์โทรศัพท์ 085-1956289 โทรสาร 073-513515 เนื้อที่  ประมาณ  2 งาน   เขตพื้นที่บริการ  อำเภอ ………สุไหงปาดี…….. จังหวัด ……นราธิวาส……

ข้อมูลบุคลากร

          หน่วยบริการ.......สุไหงปาดี....มีบุคลากรทั้งสิ้น ....๓.......คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ .....๑..... คน พนักงานราชการ ....-... คน  อัตราจ้าง ....-... คน พี่เลี้ยง ...๒... คน และคนงาน ...-....คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นางสาวชุรีวรรณ  ราบุรี   ๐๘๕-๑๙๕๖๒๘๙
นางสาวซัลวา  มะดาแฮ   ๐๘๔-๘๕๖๔๓๙๐
นางสาวซูไรรา    ดาโอ๊ะ   ๐๘๐-๗๑๑๔๘๗๘

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ให้บริการ

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑๐ ๑๙  
บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ -  
บุคคลออทิสติก  
บุคคลพิการซ้อน  
รวมทั้งสิ้น ๒๑ ๑๘ ๓๙  

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

     เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการ

 ระยะเวลาดำเนินการ        

      ปี พ.ศ. 2558  ถึง  ปี พ.ศ. 2559 

โครงสร้างการดำเนินงาน

 suhaipradee

 

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดี

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 10 guests and no members online